TVC quảng cáo sữa

Project: ESTEEM MILK REPLACEMENT Client: SAIGON FOOD CORP Post & Production house: OrientDragon

Xem chi tiết

Quy trình sản xuất TVC 3D

Xem chi tiết

Xây dựng kịch bản quảng cáo dịch vụ hiệu quả

Khó ở đây không phải là khó về việc sáng tạo để đưa ra kịch bản mà nó chính là một đối tượng mới của sản xuất phim quảng cáo:

Xem chi tiết

Quy Trình duyệt băng VTV

Xem chi tiết